Trang Chủ
CARITAS Thụy Sĩ CARITAS Thụy Sĩ
CARITAS hỗ trợ cho những nơi nghèo đói, lạc hậu nhất, với quan điểm rằng sự nghèo đói và bất bình đẳng xã hội đang diễn ra ở chính những gì mà chúng ta đang làm.
CARE CARE
Quỹ CARE là một trong ba cơ quan tài trợ hàng đầu thế giới, hoạt động vì mục đích chống lại sự nghèo đói và bất công ở hơn 70 nước trên toàn cầu, và mỗi năm giúp đỡ khoảng 65 triệu người thoát cảnh đói nghèo.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Ốxtrâylia (AusAID) Cơ quan Phát triển Quốc tế Ốxtrâylia (AusAID)
Cơ quan Phát triển Quốc tế Ốxtrâylia là một tổ chức của Chính phủ Ốxtrâylia, chịu trách nhiệm quản lý chương trình hỗ trợ quốc tế của Ốxtrâylia. Điểm cốt lõi trong chương trình tài trợ là hỗ trợ cho các nước đang phát triển xoá đói giảm nghèo và đạt được sự phát triển bền vững.