Trang Chủ
Chương trình Chương trình "Từ Nông trại đến Trường học"
Chương trình "Từ Nông trại đến Trường học" với mục đích giáo ducj cho học sinh về nông nghiệp hữu cơ, dinh dưỡng và cây trồng bản địa thông qua việc thực hành và trải nghiệm tại các khu vườn trường.
Cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe tại đô thị thông qua các sáng kiến cộng đồng Cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe tại đô thị thông qua các sáng kiến cộng đồng
Tháng 11 năm 2015, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị đã bắt đầu triển khai dự án "Cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe tại đô thị thông qua các sáng kiến cộng đồng" tại phường Ngọc Hà- Quận Ba Đình- Hà Nội.Mục đích của dự án nhằm xây dựng năng lực cho cộng đồng và kết nối các nguồn lực bên trong và bên ngoài nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân đô thị.
Công viên ven biển – Bảo vệ sinh thái và giáo dục môi trường Công viên ven biển – Bảo vệ sinh thái và giáo dục môi trường
Tháng 5 năm 2014, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị và Công ty cổ phần Kiến trúc – V đã đề xuất thực hiện dự án “Công viên ven biển – Bảo vệ sinh thái và giáo dục môi trường”. Dự án đề xuất xây dựng một công viên ven biển trên cơ sở tận dụng và bảo vệ toàn bộ địa hình tư nhiên, môi trường sống tự nhiên và thực vật địa phương hiện có.
 Kết nối mạng lưới không gian công cộng và nông nghiệp hữu cơ Kết nối mạng lưới không gian công cộng và nông nghiệp hữu cơ
Dự án Kết nối mạng lưới không gian công cộng và nông nghiệp hữu cơ được thực hiện từ tháng 1 năm 2013 với sự tài trợ của Quỹ Mcknight.
Trường học Xanh Trường học Xanh
Tháng 9 năm 2014, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị tiếp tục hợp tác với Trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục (Hà nội) tổ chức các lớp học Sống Xanh dành cho các bạn học sinh khối lớp 1 và lớp 2
Nâng cao năng lực cho thanh niên tham gia vào hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ Nâng cao năng lực cho thanh niên tham gia vào hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ
Dự án "Nâng cao năng lực cho thanh niên tham gia vào hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ" được thực hiện từ tháng 1 năm 2013 với sự tài trợ của tổ chức EMpower
Giảm nguy cơ phú dưỡng và ô nhiễm rừng dừa nước Cẩm Thanh thông qua việc nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp và thiết lập cơ chế chính sách Giảm nguy cơ phú dưỡng và ô nhiễm rừng dừa nước Cẩm Thanh thông qua việc nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp và thiết lập cơ chế chính sách
Dự án "Giảm nguy cơ phú dưỡng và ô nhiễm rừng dừa nước Cẩm Thanh thông qua việc nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp và thiết lập cơ chế chính sách” được thực hiện từ tháng 1 năm 2014 với sự tài trợ của tổ chức IUCN.
Phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ nhằm tăng sinh kế và quyền lãnh đạo cho phụ nữ Phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ nhằm tăng sinh kế và quyền lãnh đạo cho phụ nữ
Dự án "Phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ nhằm tăng sinh kế và quyền lãnh đạo cho phụ nữ" được thực hiện từ tháng 1 năm 2014 với sự tài trợ của quỹ Global Fund for Women