Trang Chủ
Chương trình "Từ Nông trại đến Trường học"
Chương trình "Từ Nông trại đến Trường học" với mục đích giáo ducj cho học sinh về nông nghiệp hữu cơ, dinh dưỡng và cây trồng bản địa thông qua việc thực hành và trải nghiệm tại các khu vườn trường.

  Năm 2015, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị bắt đầu triển khai chương trình “Từ Nông trại đến Trường học” tại Hà Nội và Hội An. Mục đích của chương trình nhằm giáo dục cho học sinh (từ 5-12 tuổi) về nông nghiệp hữu cơ, dinh dưỡng và cây trồng bản địa thông qua việc thực hành và trải nghiệm tại các khu vườn trường. Chương trình gồm hai cấu phần chính: (i) xây dựng các khu vườn trường sinh thái và (ii) tổ chức các lớp học cho học sinh tại các trường học.

 Tại Hà Nội, chương trình được tài trợ bởi công ty IBM Việt Nam và Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới. Tại Hội An, chương trình được tài trợ bởi tổ chức IUCN và Loving Work Foundation.

Chương trình "Từ Nông trại đến Trường học"