Trang Chủ
Tổ chức/Nhóm tình nguyện
Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị phối hợp với các tổ chức, nhóm tình nguyện nhằm lan tỏa các mô hình phát triển đô thị bền vững.

 Các tổ chức đối tác:
 Nhóm Sân chơi trong thành phố


 Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi Trường

 Trung tâm Phát triển Cộng đồng tỉnh Nam Định


Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng

Tổ chức/Nhóm tình nguyện