Trang Chủ
Kết nối mạng lưới không gian công cộng và nông nghiệp hữu cơ
Dự án Kết nối mạng lưới không gian công cộng và nông nghiệp hữu cơ được thực hiện từ tháng 1 năm 2013 với sự tài trợ của Quỹ Mcknight.

Dự án "Kết nối mạng lưới không gian công cộng và nông nghiệp hữu cơ" được thực hiện từ tháng 1 năm 2013 với sự tài trợ của Quỹ Mcknight. Dự án hướng tới việc hỗ trợ hai mạng lưới về không gian công cộng và an toàn thực phẩm với các thành viên trên khắp các thành phố tại Việt Nam. Trong bối cảnh tư hữu các nguồn lực công và chuyển đổi đất ven đô thành khu vực phi nông nghiệp, các thành viên của mạng lưới sẽ bao gồm những tổ chức, nhóm hoạt động bảo vệ các không gian công cộng và phát triển hệ thống thực phẩm địa phương . Hai mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm:

  1. Các mạng lưới xã hội dân sự về không gian công cộng và an toàn thực phẩm tăng tính hiệu quả trong việc vận động chính sách cũng như đạt được các
  2. Các hoạt động của các mạng lưới sẽ được quảng bá thông qua các kênh truyền thông, tổ chức phi chính phủ và học thuật.
Kết nối mạng lưới không gian công cộng và nông nghiệp hữu cơ