Trang Chủ
Nâng cao năng lực cho thanh niên tham gia vào hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ
Dự án "Nâng cao năng lực cho thanh niên tham gia vào hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ" được thực hiện từ tháng 1 năm 2013 với sự tài trợ của tổ chức EMpower

 Nhằm mục đích tạo cơ hội cho nhiều thanh niên tham gia vào hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ, từ năm 2013, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị đã phối hợp với các Đoàn thanh niên, Trường học để tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng và thực hành tại đồng ruộng cho các bạn thanh niên. Dự án được tài trợ bởi tổ chức EMpower.
   Trong hai năm thực hiện, dự án tập trung vào 3 mục tiêu chính: 

·   28 nữ thanh niên tham gia vào các hoạt động hiệu quả trong hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Sóc Sơn

·    22 thanh niên được đào tạo và thực hành trong hệ thống nông nghiệp hữu cơ tại Hội An

·    Ít nhất 500 thanh niên được nâng cao nhận thức về cơ hội nghề nghiệp trong nông nghiệp hữu cơ và du lịch sinh thái.

Nâng cao năng lực cho thanh niên tham gia vào hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ