Trang Chủ
Giảm nguy cơ phú dưỡng và ô nhiễm rừng dừa nước Cẩm Thanh thông qua việc nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp và thiết lập cơ chế chính sách
Dự án "Giảm nguy cơ phú dưỡng và ô nhiễm rừng dừa nước Cẩm Thanh thông qua việc nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp và thiết lập cơ chế chính sách” được thực hiện từ tháng 1 năm 2014 với sự tài trợ của tổ chức IUCN.

 
Dự án "Giảm nguy cơ phú dưỡng và ô nhiễm rừng dừa nước Cẩm Thanh thông qua việc nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp và thiết lập cơ chế chính sách” được thực hiện từ tháng 1 năm 2014 với sự tài trợ của tổ chức IUCN. Dự án nhằm giải quyết nguy cơ phú dưỡng và ô nhiễm của rừng dừa nước Cẩm Thanh thông qua việc nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và nhân dân, xây dựng các mô hình điểm về xử lý nước thải phi tập trung và đưa ra các chính sách, quy định tại địa phương. Chiến lược chính của dự án là tạo ra cơ chế đối thoại giữa người dân, doanh nghiệp, NGO và chính quyền. Chiến lược thứ hai là sự phối hợp giữa các ngành các cấp (ngành tài nguyên môi trường, ngành quản lý đô thị, ngành thương mại du lịch, ngành giáo dục, ngành văn hóa thông tin) và các cấp (thôn, xã và thành phố).

Dự án tập trung vào ba mục tiêu chính:

  • Các khách sạn, nhà nghỉ và công ty du lịch được nâng cao nhận thức và tham gia vào các hoạt động dự án nhằm giảm thiểu tác động của du lịch đến ô nhiễm tại khu vực rừng dừa nước.
  • Một mô hình thí nghiệm về xử lý nước thải được thi công
  • Chính sách/quy định và hướng dẫn về du lịch tác động đến việc quản lý nguồn nước thải được xây dựng và thực thi tại xã
Giảm nguy cơ phú dưỡng và ô nhiễm rừng dừa nước Cẩm Thanh thông qua việc nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp và thiết lập cơ chế chính sách