Trang Chủ
Phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ nhằm tăng sinh kế và quyền lãnh đạo cho phụ nữ
Dự án "Phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ nhằm tăng sinh kế và quyền lãnh đạo cho phụ nữ" được thực hiện từ tháng 1 năm 2014 với sự tài trợ của quỹ Global Fund for Women

 Từ năm 2014, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị hợp tác với chính quyền địa phương tại Hội An và Hà Nam để thực hiện dự án "Phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ nhằm tăng sinh kế và quyền lãnh đạo cho phụ nữ" . Dự án được tài trợ bởi Quỹ Global Fund for Women.  Dự án tập trung vào ba mục tiêu chính bao gồm:

  •   Hỗ trợ phụ nữ nông thôn phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ tại Hà Nam và Hội An
  •   Nâng cao năng lực cho phụ nữ đặc biệt là trao quyền lãnh đạo
  •  Tăng sinh kế cho phụ nữ thông qua các sáng kiến

  

Phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ nhằm tăng sinh kế và quyền lãnh đạo cho phụ nữ