Trang Chủ
Đại học không giảng đường
Dự án án Đại học Không giảng đường được thực hiện từ tháng 1 năm 2014 với sự tài trợ của Irish Aid.

 Năm 2014, Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị thực hiện dự án Đại học Không giảng đường (ĐHKGĐ) với sự tài trợ của Irish Aid. Dự án bắt đầu từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2015. Dự án hướng tới đối tượng là sinh viên các trường Đại học khu vực miền Trung, đưa sinh viên tham gia trực tiếp vào các dự án phát triển tại cộng đồng, tập trung vào 4 mảng chính: không gian công động, du lịch bền vững, giáo dục môi trường và nông nghiệp hữu cơ. Thông qua những chương trình học thực tế, sinh viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm hữu ích đồng thời có cơ hội đề xuất những dự án nhỏ để phục vụ cộng đồng của mình.

Dự án có 3 mục tiêu chính:

              ·         Trang bị cho những sinh viên đang đi học, hoặc  mới tốt nghiệp những  kiến thức về phát triển bền vững
              ·         Xây dựng mạng lưới giữa các tổ chức phi lợi nhuận, trường đại học, doanh nghiệp và chính quyền địa phương để thực hiện các khóa tập huấn, nghiên cứu về phát triển bền vững

              ·         Tìm kiếm cơ hội để đưa dự án ĐHKGĐ trở thành các ý tưởng doanh nghiệp xã hội bền vững

Đại học không giảng đường