Trang Chủ
Dự án “Xác định 3 mô hình thí điểm để giảm nghèo khu vực đô thị của Philippines, Đông Timor và Việt Nam”
Thông qua dự án này, dự báo xác định các mô hình thí điểm, nhằm góp phần một cách sáng tạo để giảm nghèo đô thị. Mục tiêu của dự án là góp phần xóa đói giảm nghèo đô thị ở Đông Nam Á thông qua việc thực hiện các dự án phát triển ở các thành phố. Xác định ba mô hình thí điểm để giảm nghèo khu vực đô thị ở Philippines, Đông Timor và Việt Nam thông qua việc tăng cường sức mạnh của ba tổ chức địa phương trong việc xác định, thiết kế, thực hiện và thẩm định dự án.

Dự án này được thực hiện vào năm 2007 – 2008, trọng tâm là nâng cao năng lực của Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị để Trung tâm có thể thiết kế và thực hiện các dự án giảm nghèo khu vực đô thị. Dự án này do FUNDESO và ICO đồng tài trợ.

 

Các thành phố lớn, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á có đặc trưng là điều kiện tương đối nghèo nàn, thậm chí trong nhiều trường hợp là gần với mức bần cùng hơn là đói nghèo. Tình trạng thiếu hoặc khan hiếm chính là đặc trưng cho nghèo đói, đau khổ, cùng với sự ô nhục, bất hạnh hay đói nghèo cùng cực.

 

Đói nghèo ở các thành phố có đặc trưng, trong số những yếu tố khác, là do mật độ dân số cao, tập trung ở những nơi thiếu nguồn lực, thiếu sự quản lý môi trường và xử lý chất thải, và nói chung, « sự lãng quên » từ các tổ chức, các nhà tài trợ khi chỉ phát triển các hoạt động của mình ở khu vực nông thôn. Hơn nữa, khi các hành động phát triển được thực hiện, đề án đã theo lối truyền thống và không sáng tạo, chưa có đóng góp đến một mức độ thật sự đáng kể để giảm bớt tình trạng nghèo đói của người hưởng lợi.

 

Thông qua dự án này, dự báo xác định các mô hình thí điểm, nhằm góp phần một cách sáng tạo để giảm nghèo đô thị. Mục tiêu của dự án là góp phần xóa đói giảm nghèo đô thị ở Đông Nam Á thông qua việc thực hiện các dự án phát triển ở các thành phố. Xác định ba mô hình thí điểm để giảm nghèo khu vực đô thị ở Philippines, Đông Timor và Việt Nam thông qua việc tăng cường sức mạnh của ba tổ chức địa phương trong việc xác định, thiết kế, thực hiện và thẩm định dự án.

Dự án này tăng cường và thúc đẩy các hành động mà người hưởng lợi, với sự giúp đỡ của các đối tác địa phương, sẽ muốn hành động để góp phần cải thiện điều kiện sống của họ, đối mặt với những thách thức tương lai trong các đô thị.

Dự án “Xác định 3 mô hình thí điểm để giảm nghèo khu vực đô thị của Philippines, Đông Timor và Việt Nam”