Trang Chủ
Quỹ Viện trợ Ai Len
Quỹ Viện trợ Ai Len là chương trình hỗ trợ của chính phủ Ai Len dành cho các nước đang phát triển.

Ai Len đã và đang có nhiều chương trình hỗ trợ phát triển chính thức từ năm 1974. Chính sách phối hợp phát triển của Ai Len là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại rộng mở của Ai Len.

Là một phần của chính sách đối ngoại của Nhà nước Ai Len, Quỹ Viện trợ Ai Len phối hợp làm việc với Bộ Ngoại giao Ai Len và với các quỹ hỗ trợ khác.

Quỹ Viện trợ Ai Len đã có những chương trình hỗ trợ dành cho Việt Nam từ năm 2005, tập trung vào các vấn đề: xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục tiểu học, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh khác, đảm bảo tính bền vững môi trường….

Quỹ Viện trợ Ai Len là nhà tài trợ cho Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị trong dự án “Nâng cao Năng lực Cộng đồng tại Hà Nội”.

Để biết thêm thông tin về Quỹ Viện trợ Ai Len, vui lòng truy cập vào website: www.irishaid.org.ie

 

Quỹ Viện trợ Ai Len